slogan
Opinie naszych klientów
Szkolenia

TRAIN THE TRAINER


TRAIN THE TRAINER 

Cele szkolenia

• Nabycie umiejętności profesjonalnego prowadzenia szkoleń

• Nabycie umiejętności identyfikacji potrzeb szkoleniowych 

• Poznanie zasady ustalania celów szkolenia 

• Zdobycie wiedzy na temat aktywnych metod pracy z grupami szkoleniowym

• Poznanie cyklu i zasady uczenia się ludzi dorosłych 

• Nabycie umiejętności kontrolowania dynamiki procesu grupowego

• Zdobycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

• Określenie własnego stylu trenerskiego

• Nabycie umiejętności istotnych w pracy trenera: autoprezentacja, efektywna komunikacja, konstruowanie wniosków

 

Korzyści

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia:

• Uporządkują swą wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń 

• Nauczą się badać potrzeby szkoleniowe i określać według nich cele szkoleniowe

• Poznają metody aktywnego nauczania 

• Będą potrafili zaprojektować i zrealizować szkolenia z wykorzystaniem interaktywnych metod 

• Nauczą się radzenia sobie z trudnymi uczestnikami oraz sytuacjami w trakcie szkolenia

• Zidentyfikują własny styl pracy trenerskiej

 

Program szkolenia

1) Zasady uczenia się osób dorosłych

• Sposoby uczenia się przez dorosłych

• Cykl Kolba i jego wykorzystanie podczas szkolenia

• 4 etapy nabywania umiejętności

• Teoria kompetencji w nauczaniu dorosłych

• Warunki niezbędne dla procesu uczenia się

• Motywacja do nauki

2) Style prowadzenia szkoleń

• Style i sposoby prowadzenia warsztatów

• Istotne kompetencje i umiejętności trenera

3) Interaktywne metody pracy szkoleniowej

4) Autoprezentacja w pracy trenera

• Pierwsze wrażenie

• Analiza własnej postawy, strategii i stylu zachowania

• Wygląd i techniki pracy z ciałem

• Sposoby radzenia sobie ze stresem, trudnymi emocjami oraz z tremą

5) Skuteczne komunikowanie się 

• Spójność pomiędzy komunikatem werbalnym a niewerbalnym

• Praca nad głosem

- Modulowanie głosem

- Jak mówić by nas słuchano

- Praca przestrzenią

• Aktywne słuchanie: parafraza, klaryfikacja, pytania otwarte i zamknięte

• Pokonywanie barier komunikacyjnych podczas zajęć 

• Sztuka perswazji i wywierania wpływu

• Umiejętności prowadzenia dyskusji

• Umiejętne zadawanie pytań

• Umiejętne udzielanie informacji zwrotnych

6) Przygotowanie szkolenia 

• Analiza potrzeb i określenie celów szkolenia

• Stworzenie programu szkolenia 

• Wybór metod szkoleniowych 

• Przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych 

• Ewaluacja szkoleń - zasady i metody oceny skuteczności i efektywności szkoleń

7) Dynamika grupy

• Role grupowe i techniki konstruktywnego wykorzystywania ich w procesie uczenia się grupy

• Procesy grupowe

• Opór  w grupie

8) Radzenie sobie z trudnym uczestnikiem 

• Typy trudnych uczestników 

• Zasady postępowania z trudnymi uczestnikami

• Motywowanie trudnych uczestników i techniki angażowania ich 

9) Sytuacje trudne w pracy trenera

• Przegląd trudnych sytuacji

• Analiza źródeł trudnych sytuacji 

• Sytuacje konfliktowe i zapobieganie im

• Wpływ trenera na ilość trudnych sytuacji

10) Podsumowanie

 

 

Metodologia

Szkolenie będzie WARSZTATEM kształtującym PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI.

Wykorzystane zostaną m. in. następujące metody treningowe:

• Burza mózgów,

• Dyskusja,

• Gry symulacyjne,

• Studium przypadków,

• Odgrywanie ról,

• Interaktywne prezentacje,

• Akwarium,

• Praca z kamerą

• Scenki

• Filmy ilustracyjne

• Kwestionariusz autodiagnostyczny